องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 12

หัวข้อ:: หน้าที่สำนักปลัด


สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาอบต. และคณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของอบต.ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม  เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์  การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย   แบ่งส่วนราชการภายใน   ออกเป็น  5  งาน   คือ


งานบริหารทั่วไป   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานสารบรรณ
    - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
    - งานบริหารงานบุคคล
    - งานเลือกตั้ง
    - งานตรวจสอบภายใน
    - งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
    - งานการประชุม
    - งานอำนวยการและประสานราชการ
    - งานติดตามผลการปฏิบัติ
    - งานตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
    - งานเลือกตั้ง
    - งานข้อมูลการเลือกตั้ง
    - งานชุมชนสัมพันธ์
    - งานรักษาความสงบเรียบร้อย
    - งานสนับสนุนและบริการ
    - งานอำนวยการ
    - งานป้องกัน
    - งานช่วยเหลือฟื้นฟู
    - งานกู้ภัย


งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานนโยบายและแผนพัฒนา
    - งานวิชาการ
    - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
    - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
    - งานงบประมาณ

งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานกฎหมายและนิติกรรม
    - งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง
    - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
    - งานระเบียบการคลัง
    - งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานสวัสดิการสังคม
    - งานพัฒนาชุมชน
    - งานจัดระเบียบชุมชน
    - งานสังคมสงเคราะห์
    - งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี

งานการเกษตร มีหน้าที่รับผิดชอบ 
    - งานส่งเสริมการเกษตร
    - งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้


วันที่ : 24 เมษายน 63 View : 266
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :