องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 16

หัวข้อ:: หน้าที่กองคลัง


      กองคลัง  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงินงบประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติ  เงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณ  การหักภาษีและนำส่งรายการเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของอบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินตรวจสอบงานของจังหวัด และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและใบเงินยืมค้างชำระการจัดเก็บภาษีการประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ

งานการเงิน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานรับเงิน  -  เบิกจ่ายเงิน
    - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
    - งานเก็บรักษาเงิน

งานบัญชี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานการบัญชี
    - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
    - งานงบการเงินและงบทดลอง
    - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
    - งานพัฒนารายได้
    - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
    - งานทะเบียนเบิกควบคุมและเร่งรัดรายได้
    - งานทะเบียนพาณิชย์

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
    - งานพัสดุ
    - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ


วันที่ : 24 เมษายน 63 View : 287
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :