องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14

หัวข้อ:: หน้าที่กองข่าง


    กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ  อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วงงานอื่นที่เกี่ยงข้อง งานควบคุมอาคาร  การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน  คือ

   งานก่อสร้าง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานก่อสร้างและบูรณะถนน
    - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
    - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
    - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

   งานออกแบบและควบคุมอาคาร   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
    - งานวิศวกรรม
    - งานประเมินราคา
    - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
    - งานออกแบบ

   งานประสานและสาธารณูปโภค   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานประสานและสาธารณูปโภคและกิจการประปา
    - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
    - งานระบายน้ำ
    - งานจัดตกแต่งสถานที่

   งานผังเมือง    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานสำรวจและแผนที่
    - งานวางผังพัฒนาเมือง


วันที่ : 24 เมษายน 63 View : 270
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :