องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 16

หัวข้อ:: หน้าที่กองการศึกษาฯ


         กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และประเพณีอันดีงามของประชาชน  การสนับสนุนบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  และทรัพย์สินต่างๆ  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา   จัดสถานที่เพื่อการศึกษา  ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณี   ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีท้องถิ่น  วัฒนธรรมด้านภาษา  การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา  การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย   แบ่งส่วนราชการภายใน   ออกเป็น  3  งาน   คือ


งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ 
      - งานบริหารงานบุคคล
      - งานบริหารทั่วไป
      - งานบริหารการศึกษา
      - งานวางแผนและสถิติ
      - งานการเงินและบัญชี

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ 
      -  งานกิจการศาสนา
      -  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม
      -  งานกิจการเด็กและเยาวชน
      -  งานกีฬาและนันทนาการ

งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
      - งานจัดการศึกษา
      - งานพลศึกษา
      - งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน
      - งานบริการและบำรุงสถานศึกษา
      - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


วันที่ : 24 เมษายน 63 View : 283
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :