องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2565 14 ก.พ. 65 88
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 14 พ.ค. 63 376
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 14 พ.ค. 63 233
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 14 พ.ค. 63 235
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 14 พ.ค. 63 325
คู่มือพัฒนาและส่งเสริมการปฏฺบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อน 14 พ.ค. 63 334
เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต 12 พ.ค. 63 330
ประกาศเจตจำนงค์ในการต่อต้านการทุจริต 12 พ.ค. 63 362
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต 25 ม.ย. 63 320
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 24 ม.ย. 63 271
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียมีส่วนร่วม 24 ม.ย. 63 244
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ 24 ม.ย. 63 245
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 24 ม.ย. 63 260
จรรยาบรรณของพนักงานภายในหน่วยงาน 24 ม.ย. 63 364
การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน 24 ม.ย. 63 266