องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 13

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2565 14 ก.พ. 65 40
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 14 พ.ค. 63 319
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 14 พ.ค. 63 190
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 14 พ.ค. 63 189
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 14 พ.ค. 63 273
คู่มือพัฒนาและส่งเสริมการปฏฺบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อน 14 พ.ค. 63 280
เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต 12 พ.ค. 63 273
ประกาศเจตจำนงค์ในการต่อต้านการทุจริต 12 พ.ค. 63 310
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต 25 ม.ย. 63 274
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 24 ม.ย. 63 225
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียมีส่วนร่วม 24 ม.ย. 63 200
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ 24 ม.ย. 63 199
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 24 ม.ย. 63 215
จรรยาบรรณของพนักงานภายในหน่วยงาน 24 ม.ย. 63 308
การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน 24 ม.ย. 63 222