องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 14 พ.ค. 63 132
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 14 พ.ค. 63 73
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 14 พ.ค. 63 75
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 14 พ.ค. 63 104
คู่มือพัฒนาและส่งเสริมการปฏฺบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อน 14 พ.ค. 63 108
เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต 12 พ.ค. 63 109
ประกาศเจตจำนงค์ในการต่อต้านการทุจริต 12 พ.ค. 63 134
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต 25 ม.ย. 63 117
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 24 ม.ย. 63 93
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียมีส่วนร่วม 24 ม.ย. 63 80
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ 24 ม.ย. 63 79
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 24 ม.ย. 63 93
จรรยาบรรณของพนักงานภายในหน่วยงาน 24 ม.ย. 63 125
การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน 24 ม.ย. 63 100