องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 14 พ.ค. 63 192
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 14 พ.ค. 63 107
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 14 พ.ค. 63 104
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 14 พ.ค. 63 163
คู่มือพัฒนาและส่งเสริมการปฏฺบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อน 14 พ.ค. 63 165
เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต 12 พ.ค. 63 159
ประกาศเจตจำนงค์ในการต่อต้านการทุจริต 12 พ.ค. 63 194
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต 25 ม.ย. 63 169
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 24 ม.ย. 63 135
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียมีส่วนร่วม 24 ม.ย. 63 115
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ 24 ม.ย. 63 114
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 24 ม.ย. 63 134
จรรยาบรรณของพนักงานภายในหน่วยงาน 24 ม.ย. 63 189
การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน 24 ม.ย. 63 143