องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 15

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปี พ.ศ.2565 20 ก.ค. 64 176
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562-2565 10 มิ.ย. 64 176
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 12 มี.ค. 64 198
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 11 มี.ค. 64 206
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 11 มี.ค. 64 201
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 11 มี.ค. 64 167
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 11 มี.ค. 64 191
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 12 พ.ค. 63 186
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 25 ม.ย. 63 323
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน 25 ม.ย. 63 193
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 25 ม.ย. 63 349
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 25 ม.ย. 63 222
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม 25 ม.ย. 63 220
มาตรการป้องกันการรับสินบน 25 ม.ย. 63 211
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 25 ม.ย. 63 222
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 25 ม.ย. 63 222
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 25 ม.ย. 63 235