องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 12 มี.ค. 64 6
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 11 มี.ค. 64 6
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 11 มี.ค. 64 8
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 11 มี.ค. 64 5
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 11 มี.ค. 64 6
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 12 พ.ค. 63 49
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 25 ม.ย. 63 124
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน 25 ม.ย. 63 56
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 25 ม.ย. 63 124
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 25 ม.ย. 63 69
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม 25 ม.ย. 63 71
มาตรการป้องกันการรับสินบน 25 ม.ย. 63 67
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 25 ม.ย. 63 77
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 25 ม.ย. 63 71
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 25 ม.ย. 63 84