องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปี พ.ศ.2564 20 ก.ค. 64 45
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562-2565 10 มิ.ย. 64 45
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 12 มี.ค. 64 78
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 11 มี.ค. 64 79
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 11 มี.ค. 64 77
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 11 มี.ค. 64 73
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 11 มี.ค. 64 74
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 12 พ.ค. 63 97
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 25 ม.ย. 63 198
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน 25 ม.ย. 63 103
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 25 ม.ย. 63 230
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 25 ม.ย. 63 128
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม 25 ม.ย. 63 126
มาตรการป้องกันการรับสินบน 25 ม.ย. 63 121
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 25 ม.ย. 63 132
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 25 ม.ย. 63 129
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 25 ม.ย. 63 141