องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปี พ.ศ.2564 20 ก.ค. 64 15
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562-2565 10 มิ.ย. 64 16
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 12 มี.ค. 64 48
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 11 มี.ค. 64 49
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 11 มี.ค. 64 45
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 11 มี.ค. 64 46
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 11 มี.ค. 64 46
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 12 พ.ค. 63 77
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 25 ม.ย. 63 169
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน 25 ม.ย. 63 83
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 25 ม.ย. 63 199
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 25 ม.ย. 63 102
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม 25 ม.ย. 63 102
มาตรการป้องกันการรับสินบน 25 ม.ย. 63 98
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 25 ม.ย. 63 108
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 25 ม.ย. 63 105
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 25 ม.ย. 63 117