องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการตลาด2561 9 ส.ค. 64 15
คะแนน ITA ปี พ.ศ.2563 20 ก.ค. 64 21
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 9 มี.ค. 64 61
แผนอัตรากำลังสามปี ปี 2564 5 ต.ค. 63 114
พระราชบัญญัติการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 10 มิ.ย. 63 150
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 10 มิ.ย. 63 166
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 10 มิ.ย. 63 150
ข้อบัญญัติ 27 พ.ค. 63 169
ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด 15 พ.ค. 63 155
ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด 15 พ.ค. 63 153
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงปี 2563 30 ม.ย. 63 169
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี61-64 25 ม.ย. 63 207
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 24 ม.ย. 63 174
แผนการดำเนินงาน 24 ม.ย. 63 161
แผนอัตรากำลังสามปี 24 ม.ย. 63 170
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 ม.ย. 63 136
รายงานการติดตามรายงานการติดตาม และประเมินผลแผน 24 ม.ย. 63 170
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 24 ม.ย. 63 171
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) 24 ม.ย. 63 151