องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 8 มี.ค. 65 93
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ปี 2564-2566 7 ก.พ. 65 121
ข้อบัญญัติ งบประมาณปี2565 4 ก.พ. 65 112
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 26 ม.ค. 65 137
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 24 ม.ค. 65 134
แผนพัฒนาท้องถิ่น 24 ม.ค. 65 127
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 19 ม.ค. 65 183
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 19 ม.ค. 65 137
ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการตลาด2561 9 ส.ค. 64 170
คะแนน ITA ปี พ.ศ.2563 20 ก.ค. 64 180
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 9 มี.ค. 64 242
แผนอัตรากำลังสามปี ปี 2564 5 ต.ค. 63 256
พระราชบัญญัติการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 10 มิ.ย. 63 296
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 10 มิ.ย. 63 312
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 10 มิ.ย. 63 288
ข้อบัญญัติ 27 พ.ค. 63 310
ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด 15 พ.ค. 63 293
ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด 15 พ.ค. 63 302
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงปี 2563 30 ม.ย. 63 298
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี61-64 25 ม.ย. 63 340
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 24 ม.ย. 63 328
แผนการดำเนินงาน 24 ม.ย. 63 313
แผนอัตรากำลังสามปี 24 ม.ย. 63 303
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 ม.ย. 63 279
รายงานการติดตามรายงานการติดตาม และประเมินผลแผน 24 ม.ย. 63 324
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 24 ม.ย. 63 322
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) 24 ม.ย. 63 287