องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 9 มี.ค. 64 10
แผนอัตรากำลังสามปี ปี 2564 5 ต.ค. 63 63
พระราชบัญญัติการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 10 มิ.ย. 63 99
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 10 มิ.ย. 63 93
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 10 มิ.ย. 63 94
ข้อบัญญัติ 27 พ.ค. 63 110
ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด 15 พ.ค. 63 105
ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด 15 พ.ค. 63 103
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงปี 2563 30 ม.ย. 63 114
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี61-64 25 ม.ย. 63 129
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 24 ม.ย. 63 126
แผนการดำเนินงาน 24 ม.ย. 63 117
แผนอัตรากำลังสามปี 24 ม.ย. 63 127
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 ม.ย. 63 92
รายงานการติดตามรายงานการติดตาม และประเมินผลแผน 24 ม.ย. 63 123
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 24 ม.ย. 63 125
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) 24 ม.ย. 63 109