องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 13

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 8 มี.ค. 65 39
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ปี 2564-2566 7 ก.พ. 65 68
ข้อบัญญัติ งบประมาณปี2565 4 ก.พ. 65 61
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 26 ม.ค. 65 79
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 24 ม.ค. 65 77
แผนพัฒนาท้องถิ่น 24 ม.ค. 65 70
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 19 ม.ค. 65 113
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 19 ม.ค. 65 81
ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการตลาด2561 9 ส.ค. 64 118
คะแนน ITA ปี พ.ศ.2563 20 ก.ค. 64 136
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 9 มี.ค. 64 188
แผนอัตรากำลังสามปี ปี 2564 5 ต.ค. 63 211
พระราชบัญญัติการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 10 มิ.ย. 63 248
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 10 มิ.ย. 63 261
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 10 มิ.ย. 63 244
ข้อบัญญัติ 27 พ.ค. 63 263
ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด 15 พ.ค. 63 248
ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด 15 พ.ค. 63 254
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงปี 2563 30 ม.ย. 63 248
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี61-64 25 ม.ย. 63 296
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 24 ม.ย. 63 274
แผนการดำเนินงาน 24 ม.ย. 63 263
แผนอัตรากำลังสามปี 24 ม.ย. 63 254
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 ม.ย. 63 227
รายงานการติดตามรายงานการติดตาม และประเมินผลแผน 24 ม.ย. 63 272
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 24 ม.ย. 63 268
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) 24 ม.ย. 63 240