องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการตลาด2561 9 ส.ค. 64 49
คะแนน ITA ปี พ.ศ.2563 20 ก.ค. 64 65
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 9 มี.ค. 64 98
แผนอัตรากำลังสามปี ปี 2564 5 ต.ค. 63 149
พระราชบัญญัติการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 10 มิ.ย. 63 189
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 10 มิ.ย. 63 203
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 10 มิ.ย. 63 190
ข้อบัญญัติ 27 พ.ค. 63 205
ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด 15 พ.ค. 63 192
ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด 15 พ.ค. 63 194
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงปี 2563 30 ม.ย. 63 196
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี61-64 25 ม.ย. 63 239
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 24 ม.ย. 63 208
แผนการดำเนินงาน 24 ม.ย. 63 199
แผนอัตรากำลังสามปี 24 ม.ย. 63 196
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 ม.ย. 63 166
รายงานการติดตามรายงานการติดตาม และประเมินผลแผน 24 ม.ย. 63 205
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 24 ม.ย. 63 205
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) 24 ม.ย. 63 183