องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนอัตรากำลังสามปี ปี 2564 5 ต.ค. 63 8
พระราชบัญญัติการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 10 มิ.ย. 63 37
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 10 มิ.ย. 63 33
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 10 มิ.ย. 63 33
ข้อบัญญัติ 27 พ.ค. 63 44
ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด 15 พ.ค. 63 49
ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด 15 พ.ค. 63 46
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงปี 2563 30 ม.ย. 63 58
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี61-64 25 ม.ย. 63 66
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 24 ม.ย. 63 59
แผนการดำเนินงาน 24 ม.ย. 63 52
แผนอัตรากำลังสามปี 24 ม.ย. 63 62
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 ม.ย. 63 41
รายงานการติดตามรายงานการติดตาม และประเมินผลแผน 24 ม.ย. 63 52
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 24 ม.ย. 63 56
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) 24 ม.ย. 63 52