องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
คณะผู้บริหาร

นายกัมพล เกาะกิ่ง
นายก อบต.
0610197550

นายชูศักดิ์ พรหมศร
รองนายก อบต.
0940526159

นายสมพร กุดหอม
รองนายก อบต.
0862460593

นายเผด็จ เต็มใจ
เลขานายก อบต.
0830365662