องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
สมาชิกสภา

นายก้องไพวรรณ ตะนุเรือง
ประธานสภาฯ

นายวิวัฒน์ชัย พันจริต
รองประธานสภาฯ

นายนรพงศ์พันธ์ นันตาวัง
เลขาสภาฯ

นายศักดิ์ มีไชย
ส.อบต. ม.1

นายนิคม คำใฮ
ส.อบต. ม.2

นายพรชัย เสาวิตร์
ส.อบต. ม.4

นายสุริยา ศรีบัวลา
ส.อบต. ม.5