องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

สมาชิกสภา

นายก้องไพวรรณ ตะนุเรือง
ประธานสภาฯ
0630093671

นายวิวัฒน์ชัย พันจริต
รองประธานสภาฯ
0981567991

นายนรพงศ์พันธ์ นันตาวัง
เลขาสภาฯ
0844093224

นายศักดิ์ มีไชย
ส.อบต. ม.1
0845893182

นายนิคม คำใฮ
ส.อบต. ม.2
0862658140

นายพรชัย เสาวิตร์
ส.อบต. ม.4
0860351067

นายสุริยา ศรีบัวลา
ส.อบต. ม.5
0920812071