องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
สมาชิกสภา

นายก้องไพรวรรณ ตุนะเรือง ป
ระธานสภาฯ

นายผดุงสิน พิมพา
รองประธานสภาฯ

นายสุนทร พิมพา
เลขานุการสภาฯ

นายทองอินทร์ บุญโสภา
ส.อบต. หมู่ที่ 1

นายนิคม คำไฮ
ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายกันยา บ่อใหญ่
ส.อบต. หมู่ที่ 3

นายถวิล ปุริสาย
ส.อบต. หมู่ที่ 3

นางศุภิสรา เต็มใจ
ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายทองแดง พิมภา
ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายสังคม จันทราไชย
ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายกมล ปัตริยะ
ส.อบต. หมู่ที่ 6