องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
สำนักปลัด

นางสาวสุจิตรา คำนวนดี
หัวหน้าสำนักปลัด

สิบเอกสนั่น วงษ์ดี
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาววิไล คำแสน
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวรุ่งฟ้า ถวิลไพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุวิญชา ดิษฐเนตร
เจ้าพนักงานธุรการ

นายรัฐกร เถรวัลย์
เจ้าพนักงานธุรการ

นางกรองจิตต์ เชิงหอม
นิติกร

นายรัฐพงษ์ ขันโมลี
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวมยุรี ศรีอุดร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน