องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 3

สำนักปลัด

นางสาวสุจิตรา คำนวนดี
หัวหน้าสำนักปลัด

สิบเอกสนั่น วงษ์ดี
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาววิไล คำแสน
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวรุ่งฟ้า ถวิลไพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุวิญชา ดิษฐเนตร
เจ้าพนักงานธุรการ

นายรัฐกร เถรวัลย์
เจ้าพนักงานธุรการ

นายอานนท์ พุทธคี
นิติกร

นายรัฐพงษ์ ขันโมลี
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวมยุรี ศรีอุดร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน