องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
นักบริหารงาน อบต.

นางสาวกุลวดี วงษ์วิพัฒน์
รองปลัด อบต. รักษาการปลัด อบต.ชานุวรรณ
0863543432