องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

กองคลัง

นางนิธินาถ สุดบอนิจ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางดวงใจ เนาวบุตร
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวกรรณิกา พิมพ์จันดา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสง่า มาลัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้