องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

แนะนำกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ชานุวรรณ

            องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ ได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลชานุวรรณขึ้น และได้ทำข้อตกลงระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    เมื่อปีงบประมาณ 2553 โดยทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ


การจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

            เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนทุกคนในพื้นที่ โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น จึงสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ อบต. เป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต


 วัตถุประสงค์
 
 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการอื่นรวมทั้งสถานบริการทางเลือกในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการดำรงชีวิต
 • เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการและกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในเขตพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ตามประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด
 • เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กลุ่มประชาชน หรือองค์กรประชาชนในพื้นที่จัดทำกิจกรรมโครงการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่
เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนหลักประกันสุขภาพในรอบปีงบประมาณนั้น และในกรณีที่จำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์เกี่ยวข้องโดยตรง ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย


ใครบ้างที่สามารถขอรับเงินอุดหนุนได้
 
 • ประชาชน/กลุ่มประชาชน ในพื้นที่ตำบลชานุวรรณ
 • อสม./กลุ่ม อสม. ในพื้นที่ตำบลชานุวรรณ
 • ผู้นำชุมชน/กลุ่มผู้นำชุมชน
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลชานุวรรณ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลชานุวรรณ


ขั้นตอนและวิธีการขอรับเงินอุดหนุน
 
 1. ผู้ขอรับเงินอุดหนุนเสนอแผนงาน/โครงการกับกองทุน
 2. กองทุนฯ ดำเนินการนำแผนงาน/โครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ
 3. โครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว กองทุนฯ จะดำเนินการเบิกจ่ายเป็นเงินสด, เช็คหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอย่างใดอย่างหนึ่ง (แล้วแต่กรณี)
 4. ผู้ขอรับเงินอุดหนุนนำเงินไปดำเนินการตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนฯ
เมื่อดำเนินการตามโครงการแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้กองทุนฯ ทราบ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการดำเนินโครงการ เป็นอันเสร็จสิ้นการดำเนินการตามโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจกกองทุน


เงื่อนไขในการจ่ายเงินอุดหนุน 

 
- ให้เสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนต่อประธาน  กรรมการบริหารกองทุนฯ ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด โดยกิจกรรมของโครงการจะต้องเป็นกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต
- โครงการที่ขอรับการสนับสนุนนั้น ต้องระบุถึงเหตุผลและความจำเป็น วัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมาย วิธีดำเนินการ วันเวลา สถานที่ดำเนินการ งบประมาณ และผลที่คาดว่าจะได้รับชัดเจน
- โครงการต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ (คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ) จึงจะสามารถรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ได้
- ต้องมีบันทึกข้อตกลงการรับเงินสนับสนุนกับกองทุนฯ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการพร้อมพยานให้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยก่อนการรับเงิน และต้องรายงานผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ


รายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุน


ผอ.โรงพยาบาลพนมไพร            ที่ปรึกษา
สาธารณสุขอำเภอพนมไพร        ที่ปรึกษา
1. นายก อบต.ชานุวรรณ           ประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์  พรหมศร           รองประธานกรรมการ
3. นายสมพร  กุดหอม             รองประธานกรรมการ
4. นายสงบ  เห็มสุวรรณ          กรรมการ
5. นายนิตย์  สีสอ                  กรรมการ
6. นายสมควร  บุตรโรจน์          กรรมการ
7. นายสมหมาย  ศรีบัวลา         กรรมการ
8. นายสุทธิรักษ์  เที่ยงธรรม      กรรมการ
9. นายอุบล  สายพนมรัตน์       กรรมการ
10. นายนิคม  คำไฮ               กรรมการ
11. นายสังคม  จันทราไชย       กรรมการ
12. นางสาวศุภิสรา  เต็มใจ      กรรมการ
13. นายสุทธิ  นนทะดี            กรรมการ
14. นายศิริชัย  คำนวนดี          กรรมการและเลขานุการ
15. น.ส.นันธนาพร  วิเศษวงษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขนุการ


ภาพการประชุมคณะกรรมการกองทุนโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมี(บ้านชานุวรรณ)โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโครงการอบรมแกนนำสุขภาพครอบครัว (บ้่านพนัส)โครงการปลูกผักสวนครัวปลอดภัยจากสารพิษโครงการอบรมแกนนำสุขภาพครอบครัว (บ้านดงสว่าง)โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ


View : 4707