องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 13

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 10 ส.ค. 65 44
บันทึกการประชุมสภาสามัญ 22 มิ.ย. 65 56
แจ้งนัดประชุม ประจำปี 2564 22 มิ.ย. 65 53
ประกาศเรียกสภา ปี 2564 22 มิ.ย. 65 53
ประกาศเรียกประชุมสภา 20 ส.ค. 64 174
รายงานการประชุมสภา 9 ส.ค. 64 183
การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ 9 ส.ค. 64 157
ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภา 9 ส.ค. 64 189
กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสภา 9 ส.ค. 64 236
บันทึกการประชุมสภา 19 มิ.ย. 63 291
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 10 มิ.ย. 63 276
แจ้งประชุมสภา 2 มิ.ย. 63 294
ประกาศกำหนดสมัยประชุม 24 ม.ย. 63 291
ประกาศเรียกประชุมสภา 24 ม.ย. 63 267
นัดประชุมสภา 24 ม.ย. 63 260
รายงานการประชุมสภา 24 ม.ย. 63 340
รายงานการประชุม ผู้บริหารท้องถิ่น 24 ม.ย. 63 314